082 810 000

Obvestilo

NAGRADNA IGRA

Napisano dne: 7. 12. 2018

 

                                                                                                                        

 

 

POVIŠAJ SVOJ PAKET IN SODELUJ V NAGRADNEM ŽREBANJU!

 

Izmed vseh, ki boste do 31. 1. 2019 sklenili MODRI D3+, RDEČI D3 ali ZLATI D3 oz.  povišali svoj obstoječi paket in podaljšali naročniško razmerje, bomo v izžrebali srečneža, ki bo prejel TV ANDROID PHILIPS 43PUS7303/12 v uporabo za čas trajanja naročniškega razmerja.

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

(1) Organizator nagradne igre je CATV Selnica-Ruše, d. o. o., Mariborska cesta 25, 2352 Selnica ob Dravi.

 

POGOJI SODELOVANJA

 1. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije in ki soglašajo s temi pravili.

Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno z naročnino na storitve organizatorja.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci CATV Selnica-Ruše, d.o.o., ali njihovi ožji družinski člani.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. člen

Nagradna igra traja od 7. 12. 2018 do vključno 31. 1. 2019.

Udeleženec pridobi pravico do sodelovanja v nagradni igri, če času trajanja nagradne igre sklene katerega od paketov: MODRI D3+, RDEČI D3 ali ZLATI D3 (velja za nove in obstoječe naročnike) ali pa poviša svoj obstoječ paket (obstoječi paket dopolni z novimi, plačljivimi storitvami) in podaljša naročniško razmerje za obdobje 24 mesecev.

Udeleženec ne dobi nagrade Android TV PHILIPS 43PUS7303/12 v trajno last, ampak za čas trajanja naročniškega razmerja s CATV Selnica-Ruše, d.o.o. V kolikor udeleženec prekine naročniško razmerje s CATV Selnica-Ruše, d.o.o., je dolžan vrniti nagrado na sedež podjetja. Udeleženec je dolžan ravnati kot dober gospodar in nagrado vrniti v nepoškodovanem stanju. V primeru smrti udeleženca, nagrada ostane v lasti svojcev.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji;
 • v primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Vsi udeleženci nagradne igre soglašajo, da lahko organizator podatke, pridobljene v nagradni igri, uporabi v namene svoje promocije.

NAGRADE

Nagrada je: Android TV PHILIPS 43PUS7303/12.

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

PODELITEV NAGRAD

 1. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Podelitev nagrade bo potekala 5. 2. 2019, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 1. člen

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko pošte in preko telefonskega klica.

Nagrajenec bo objavljen na spletni strani www.krs.si najkasneje v treh dneh po podelitvi nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD

 1. člen

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani. Če nagrajenec v tridesetih dneh po objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

 Nagrada ni obdavčena.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 1. člen

Organizator spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 1. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: barbara@krs.si