082 810 000

Obvestilo

Sprememba splošnih pogojev

Napisano dne: 30. 5. 2023

 

Obvestilo o pravicah naročnikov, opredeljenih v novem Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) sprememba splošnih pogojev in cenika fiksnih storitev.

Pred kratkim je bil sprejet nov ZEKom-2, ki naročnikom omogoča brezskrbnost pri prehajanju med naročniškimi paketi in prekinitev naročniškega razmerja od operaterjev pa v roku devetih mesecev od uveljavitve terja prilagoditev Splošnih pogojev. CATV Selnica-Ruše d.o.o. bo celotno prilagoditev Splošnih pogojev določbam ZEKom-2 skladno s 318. členom ZEKom-2 izvedla najkasneje do septembra 2023, kljub temu pa v zvezi z uveljavljanjem sprememb pogodbenih pogojev že sedaj predčasno spreminjamo nekatera, v nadaljevanju opredeljena, določila splošnih pogojev. 

V nadaljevanju povzemamo določbe, ki so začele veljati z uskladitvijo zakona:

  • Izvajalci javnih komunikacijskih storitev morajo pred sklenitvijo pogodbe potrošniku brezplačno zagotoviti strnjen in lahko berljiv povzetek pogodbe z glavnimi informacijami (podrobneje v 187. členu ZEKom-2).
  • Potrošniku se pri prehodih med naročniškimi paketi pri istem izvajalcu storitev in pri prekinitvi naročniškega razmerja v primeru sklenjenih pogodb z vezavo po poteku zavezujočega obdobja vezave ne smejo zaračunati administrativni stroški (podrobneje v 191. členu ZEKom-2).
  • Naročniki imajo v primeru spremembe pogodbenih pogojev s strani operaterja pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Če naročnik izkoristi možnost odstopa od pogodbe mu ni treba plačati nobenih dodatnih stroškov, razen nadomestila za terminalsko opremo, ki jo je prejel po akcijski ceni in ki jo obdrži.

Izjeme od pravice do odstopa so spremembe, ki so:

- izključno v korist končnega uporabnika ali

- zgolj administrativne narave in nimajo negativnih posledic za končnega uporabnika ali

- potrebne zaradi uskladitve s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetimi predpisi, drugimi predpisi in predpisi EU, ki se uporabljajo neposredno (podrobneje v 192. členu ZEKom-2).

  • Pri postopku prenosa številke k drugemu operaterju se uporabniku ne zaračunajo nobeni neposredni stroški. Končni uporabnik lahko številko na drugega izvajalca prenese tudi po odpovedi naročniške pogodbe, in sicer v roku najmanj enega meseca od dneva, ko je odpoved začela učinkovati, razen če se je tej pravici odpovedal (podrobneje v 195. členu ZEKom-2).

S 1. 7. 2023 se delno spreminjajo pogodbeni pogoji naročniške pogodbe vsem naročnikom, ki jih zavezujejo ter cenik fiksnih storitev, kot sledi:

  1. Sprememba splošnih pogojev

V splošnih pogojih v 8. točki - Zaračunavanje storitev - se spremeni in doda naslednje besedilo, ki je v nadaljevanju podčrtano, in se nov člen po uvedbi spremembe glasi:

Naročnik je dolžan plačevati naročnino. Operater naročnino zaračunava mesečno v skladu s svojo poslovno politiko. Cene so navedene v ceniku, ki je objavljen na spletnih straneh operaterja, in na sedežu družbe. O spremembah cen operater obvešča naročnike pisno in/ali po spletnih straneh in/ali po svojem informacijskem kanalu. Naročnik ima pravico ugovarjati na izstavljeni račun v roku 8 dni od dostave računa pisno, po elektronski pošti, po telefaksu ali osebno na operaterjevem sedežu. Cene storitev so navedene v ceniku, ki je priloga k tem Splošnim pogojem in je objavljen na spletnih straneh in na sedežu izvajalca. O spremembah cen izvajalec obvešča naročnike pisno in/ali na spletnih straneh in/ali na svojem informacijskem televizijskem kanalu. CATV Selnica-Ruše,d.o.o. lahko enkrat letno cene elektronskih komunikacijskih storitev uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za predhodnih 12 mesecev, o čemer naročnike na običajen način obvestil najmanj 30 dni pred uskladitvijo. Takšna uskladitev se lahko zgodi ločeno od morebitnih sprememb cen in drugih pogojev iz naročniške pogodbe, ki jih CATV Selnica-Ruše o. o. o. lahko izvede iz poslovnih razlogov in v skladu s 192. členom ZEKom-2. Če naročnik v tem roku ne odstopi od Naročniške pogodbe, se šteje, da te spremembe zanj veljajo in ga zavezujejo. Naročnik se s sklenitvijo naročniškega razmerja strinja z metodologijo usklajevanja cen, ki se izvaja v skladu s pogoji iz tega odstavka. Če je uporaba indeksacije povzročila znatno zvišanje cen imajo naročniki – potrošniki, druge osebe p,a v kolikor ravnajo v skladu z 192. členom ZEKom-2, pravico v šestdesetih dneh od prejema obvestila pred uveljavitvijo sprememb pisno odpovedati naročniško pogodbo brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, če se z uskladitvijo cen ne strinjajo. Za prejem obvestila se šteje datum, ko je bilo obvestilo dejansko prejeto; za prejem obvestila se v vsakem primeru šteje rok tri dni po datumu pošiljanja obvestila. Obvestilo bo podano na jasen in razumljiv način na trajnem nosilcu podatkov (obvestilo v obliki dopisa kot priloga k položnici, objava na internetni strani). Če naročnik izkoristi možnost odstopa od Naročniške pogodbe mu ni treba plačati kakršnihkoli dodatnih stroškov (stroškov prekinitve pogodbe, administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali dogovorjenih nadomestil). Naročnik, ki to pravico uveljavlja, in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo, mora terminalsko opremo vrniti v stanju, v kakršnem mu je bila izročena. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Kljub enostransko spremenjeni Naročniški pogodbi, vključno njenih Prilog (Splošnih pogojev za potrošnike, Cenika,….), pa Naročnik nima pravice do odstopa od Naročniške pogodbe, če je sprememba Naročniške pogodbe izključno v korist končnega uporabnika ali zgolj administrativne narave in nima negativnih posledic za končnega uporabnika ali je potrebna zaradi uskladitve z Veljavnimi predpisi, drugimi predpisi in predpisi EU, ki se uporabljajo neposredno.

V splošnih pogojih za uporabo mobilnih storitev v točki 2.14 in 9.6. se nadomesti dosedanje besedilo z besedilom v nadaljevanju. Nov člen, po uvedbi spremembe, se glasi:

V primeru spremembe pogodbenih pogojev s strani operaterja imajo naročniki pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Če naročnik izkoristi možnost odstopa od pogodbe, mu ni treba plačati nobenih dodatnih stroškov, razen nadomestila za terminalsko opremo, ki jo je prejel po akcijski ceni in ki jo obdrži.

Izjeme od pravice do odstopa so spremembe, ki so:

- izključno v korist končnega uporabnika ali

- zgolj administrativne narave in nimajo negativnih posledic za končnega uporabnika ali

- potrebne zaradi uskladitve s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetimi predpisi, drugimi predpisi in predpisi EU, ki se uporabljajo neposredno (podrobneje v 192. členu ZEKom-2).

  1. Sprememba pri pošiljanju računov za storitve

V skladu z določili ZEKom-2 je primarni način pošiljanja računov v elektronski obliki, razen če naročnik zahteva račun v papirni obliki. Naročniki, ki ste pogodbeno izbrali kot način pošiljanja računov papirno obliko, boste le-to ohranili še naprej. Če želite način prejemanja računov spremeniti, lahko to uredite v naših poslovnih prostorih CATV Selnica-Ruše d.o.o. ali preko e-računa info@krs.si z izpolnjeno Vlogo za izdajo e-računa, ki jo  najdete na https://www.krs.net/files/obrazci/vloga-za-eracun.pdf.

  1. Sprememba mesečne naročnine fiksnih naročniških paketov s 1. 7. 2023

CATV Selnica-Ruše d.o.o. zagotavlja kakovostne in zanesljive komunikacijske storitve že več kot 39 let, zato nam vaše zaupanje veliko pomeni. Žal pa ob vseh cenovnih skokih energije in ostalih stroškov prihaja tudi na naši strani do ekstremnega povišanja proizvodnih in vzdrževalnih stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje storitev in sistema. Po izračunih bi se morale cene dvigniti za več kot 10%, vendar smo s prilagoditvami in z notranjimi prerazporeditvami prepolovili dvig cene, cene paketov fiksnih storitev se bodo s 1. 7. povišale za 2,00 EUR (dva evra z DDV). Informacija o tem, kateri paket uporabljajo, je naročnikom na voljo na mesečnem računu za komunikacijske storitve. Seznam paketov, ki se jim spremeni mesečna naročnina so:

 

Naziv storitve

cena z DDV pred 1. 7. 2023

cena z DDV po 1. 7. 2023

Duet DTV paket Oplotnica

28,90 €

30,90 €

Duet paket DTV

28,90 €

30,90 €

Elastik trojček DTV

27,90 €

29,90 €

HBO Elastik mix DTV

28,90 €

30,90 €

Mini trojček DTV Oplotnica

33,60 €

35,60 €

Modra D2 digitalna televizija

33,60 €

35,60 €

Modra D3 digitalna televizija

33,60 €

35,60 €

Modri paket digitalne televizije

33,60 €

35,60 €

Modri paket digitalne televizije - KURS

33,60 €

35,60 €

Naročnina digitalna televizija - prehodni paket

28,90 €

30,90 €

Naročnina digitalna televizija MODER D2 Plus

44,55 €

46,55 €

Naročnina digitalna televizija MODER D3 Plus

44,55 €

46,55 €

Naročnina digitalna televizija MODER OPTI Plus

44,55 €

46,55 €

Naročnina MODER D3 digitalna televizija - četvorček

32,69 €

34,69 €

Naročnina SENIOR digitalna televizija - četvorček

22,67 €

24,67 €

Naročnina RDEČ D3 digitalna televizija - četvorček

36,00 €

38,00 €

Rdeča D2 digitalna televizija

37,60 €

39,60 €

Rdeča D3 digitalna televizija

37,60 €

39,60 €

Rdeči paket digitalne televizije

37,60 €

39,60 €

Rumena D2 digitalna televizija

28,90 €

30,90 €

Rumena D3 digitalna televizija

28,90 €

30,90 €

Rumeni paket digitalne televizije

28,90 €

30,90 €

Zlata D3 digitalna televizija

48,55 €

50,55 €

Naročnina trojček Zanesljivo DOBER

46,90 €

48,90 €

Naročnina trojček Zanesljivo DOBER FTTH

46,90 €

48,90 €

Naročnina trojček Zanesljivo DOBER opti

46,90 €

48,90 €

Naročnina trojček Zanesljivo BOLJŠI

61,90 €

63,90 €

Naročnina trojček Zanesljivo BOLJŠI  FTTH

61,90 €

63,90 €

Naročnina trojček Zanesljivo BOLJŠI opti

61,90 €

63,90 €

Naročnina trojček Zanesljivo NAJBOLJŠI

69,90 €

71,90 €

Naročnina trojček Zanesljivo NAJBOLJŠI  FTTH

69,90 €

71,90 €

Naročnina trojček Zanesljivo NAJBOLJŠI opti

69,90 €

71,90 €

Naročnina trojček Zanesljivo NAJBOLJŠI plus

74,90 €

76,90 €

Naročnina trojček Zanesljivo NAJBOLJŠI plus OPTI

74,90 €

76,90 €

Osnovna ZELENA KTV naročnina

23,53 €

25,53 €

Naročnina osnovna analogna in digitalna TV

23,53 €

25,53 €

Naročnina osnovna analogna in digitalna TV-nekodiran rumen paket DTV brez opreme

26,90 €

28,90 €

Osnovna zelena KTV naročnina-nekodiran rumen paket DTV brez opreme

26,90 €

28,90 €

Naročnina trojček Penzion 

31,00 €

33,00 €

Naročnina trojček Penzion OPTI 

31,00 €

33,00 €

Naročnina trojček Penzion FTTH 

31,00 €

33,00 €

 

 

Naročniki, na katere se navedena sprememba nanaša in se z njo ne strinjate, imate pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), razen zapadlih in neplačanih obveznosti. Naročniki ste v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati nadomestilo za terminalsko opremo, ki ste jo prejeli po akcijski ceni in jo obdržali. Če se odločite, da boste CATV Selnica-Ruše d.o.o. vrnili terminalsko opremo, lahko to vrnete v stanju, v kakršnem vam je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru boste zanjo plačali uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa vam bo vrnil kupnino. Dodatne informacije so vam na voljo na www.krs.si, v naročniški službi CATV Selnica -Ruše d.o.o. in na številki 082 810 000.