082 810 000

Splošni pogoji za nakup blaga

Operater (prodajalec) proda, naročnik (kupec) pa kupi določeno blago, še preden mu bo kupnina popolnoma izplačana, »naročnik« (kupec) pa se zavezuje, da ga bo odplačal v obrokih v določenih časovnih presledkih.

 

2 . člen

Prodajalec kupcu jamči:

- da je kupljeno blago novo in nerabljeno in da bo ob izročitvi blaga pridobil lastninsko pravico,

- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih napak,

- da blago nima pravnih napak,

- da blago popolnoma ustreza ustreznim opisom, zahtevam in specifikacijam, ki so določeni v dokumentaciji proizvajalca

- da bo kupec pridobil vse pravice, ki so vezane na blago.

 

  1. člen

Kupnino je naročnik (kupec) dolžan plačati v zaporednih mesečnih obrokih, kot izhaja iz Pogodbe o prodaji blaga na obroke. Naročnik« (kupec) lahko kadarkoli predčasno odplača ostanek dolžne kupnine, in to brez pogodbenih obresti, razen stroškov izdelave obračuna predčasnega odplačila kupnine.

 

  1. člen

Do nakupa izdelka s plačilom na obroke so upravičeni vsi obstoječi (najmanj 6 mesecev) naročniki storitev KRS, ki sklenejo naročniško pogodbo za obdobje naslednjih 24 mesecev. Sklenitev naročniške pogodbe in aneksa za nakup opreme s plačilom na obroke je možna le z naročniki, ki so redni plačniki naročenih storitev skupine KRS.

 

  1. člen

Po plačilu začetnega obroka lahko »operater« (prodajalec) odstopi od pogodbe, če pride »naročnik« (kupec) v zamudo z najmanj dvema zaporednima obrokoma, ki pomenita najmanj osmino kupnine. V primeru zamude »naročnika« (kupca) le z enim obrokom, kadar za plačilo kupnine niso predvideni več kot štirje obroki, lahko operater« (prodajalec) razdre pogodbo ali pa namesto da bi odstopil od pogodbe, zahteva od »naročnika« (kupca), da plača ves ostanek kupnine po dodatnem petnajstdnevnem roku za plačilo. V primeru razveze pogodbe bo »operater« (prodajalec) naročniku (kupcu) vrnil prejete obroke z zakonitimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel, in mu povrnil nujne stroške, ki jih je imel za blago.

»Naročnik« (kupec) lahko odstopi od pogodbe, če to pisno sporoči prodajalcu v petnajstih dneh po podpisu. Če se pogodba razveže, mora »naročnik« (kupec) vrniti prodajalcu blago v stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno, in mu dati povračilo za njegovo uporabo vse do razveze pogodbe.

 

  1. člen

Zahtevke za uveljavljanje morebitnih reklamacij, servisov in garancij, ki se nanašajo na odkupljene izdelke, so naročniki dolžni nasloviti na pooblaščene servise za posamezne znamke izdelkov.